ยินดีต้อนรับ.....ท่านเข้าสู่เว็บบล็อกครูวุ้น

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เว็บบล็อกครูวุ้น ครูสอนอนุบาลและมีความใฝ่ฝันที่จะมีเว็บเป็นของตัวเองเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของเด็กๆอนุบาลและโรงเรียนที่สอนให้ท่านผู้ชมเข้ามาชมและรู้จักให้มากขึ้น ยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ๆเพื่อนใหม่และสิ่งอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้ติดตามรับชมกันนะคะ


Hi5 Comments,Codes,Graphics,Glitters,images,Scraps,Comentarios,Fondos

แผนการสอน


ชื่อวิชา.....นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา.....Innvoation..and..Information..Technology..in..Educationรหัสวิชา.....GD.6108.......จำนวนหน่วยกิต..3(2-2-5)อาจารย์ผู้สอน..สุจิตตรา..จันทร์ลอยคำอธิบายรายวิชา.....ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด..ทฤษฎี..เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้..เทคโนโลยีและสารสนเทศ..การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ..แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้..การออกแบบ..การสร้าง..การนำไปใช้..การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม..สามารถเลือกใช้..ออกแบบ..สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ..สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี..สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์รายวิชา1...นักศึกษามีแนวความคิดให้เกิดความรู้..ความเข้าใจ..เรื่องทฤษฎี..ความหมาย..ขอบข่ายความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้2...นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้..สามารถปฏิบัติการออกแบบ...สร้าง..นำไปใช้..การประเมินและการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน3...นักศึกษามีเจตคติที่ดี..แสวงหาแหล่งเรียนรู้..เพื่อใช้ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ดี..พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

รายงานกลุ่ม
สื่อการสอน........สื่อการสอนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน..สื่อการสอนมีให้เลือกมากชนิด..สิ่งสำคัญคือผู้สอนจะต้องเลือกและใช้สื่อการสอนให้เหมาะกับบทเรียน..สื่อการสอนนั้นจะต้องใช้ได้อย่างสะดวกและที่สำคัญก็คือเมื่อนำมาใช้แล้วช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพความหมายของสื่อการสอน........สื่อนับเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสอนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ...ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของเนื้อหาบทเรียนให้ตรงกับผู้สอนต้องการ...ไม่ว่าสื่อนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่สามารถอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น..กิดานันท์..มลิทอง..(2549:100)...ได้ให้ความหมายคำว่า..สื่อ..(medium,pl.media)..เป็นคำมาจากภาษาลาตินว่า ..“ระหว่าง”.. (betaween)..สิ่งใดข้อตามที่บรรจุข้อมูลสารสนเทศหรือเป็นตัวกลางข้อมูลส่งผ่านจากผู้ส่งหรือแหล่งส่งไปยังผู้รับเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเล่าเรียน..เมื่อผู้สอนนำสื่อมาใช้ประกอบการสอนเรียกว่า..“สื่อสอนการสอน”..และเมื่อนำมาให้ผู้เรียนใช้เรียกว่า..“สื่อการเรียน"..โดยเรียกรวมกันว่า “สื่อการเรียนการสอน”..หรืออาจจะเรียกสั้นๆ ว่า..“สื่อการสอน”..หมายถึงสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียง..สไลด์ วิทยุ..โทรทัศน์..วีดิทัศน์..แผนภูมิ รูปภาพ..ฯลฯ ..ซึ่งเป็นวัสดุบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน..หรือเป็นอุปกรณ์เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสิ่งเหล่านี้เป็นวัสดุอุปกรณ์ทางกายภาพที่นำมาใช้เทคโนโลยีการศึกษาเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางทำให้การสอนส่งไปถึงผู้เรียน ........สื่อการสอนถือว่ามีบทบาทมากในการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ..ทำให้ผู้เรียนมีความหมายของเนื้อหาบทเรียนได้ตรงกับที่ผู้สอนต้องการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น..ในการใช้สื่อการสอนนั้นผู้สอนจำเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิดเพื่อเลือกสื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอนและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน..โดยต้องการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อด้วย..ทั้งนี้ก็เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนนั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนประเภทของสื่อการเรียนการสอน........สื่อต่างๆ...ที่เป็นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูลสารสนเทศจากผู้สอนไปยังผู้เรียน..หรือเป็นสิ่งที่ผู้เรียนใช้ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง..นักวิชาการได้จำแนกสื่อการสอนตามประเภท...ลักษณะและวิธีการใช้ดังนี้สื่อโสตทัศน์..เป็นสื่อที่นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มของสื่อการเรียนการสอน...โดยเป็นสื่อที่บรรจุหรือถ่ายทอดข้อมูลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการได้ยินเสียงและเห็นภาพ..สื่อที่ใช้กันมาแต่ดั้งเดิม..เช่น..หนังสือตำราเรียน ภาพ..ของจริง..ของจำลอง..จะเป็นสื่อที่บรรจุเนื้อหาในตัวเอง ..ต่อมามีการใช้เทคโนโลยีในการประดิษฐ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการถ่ายทอดเนื้อหาและเนื้อหาและวัสดุที่ใช้กับอุปกรณ์เหล่านี้ ...โรเบิร์ต อี. เดอ คีฟเฟอร์..(Robert .. E. ..de .. Kieffer)..ได้แบ่งสื่อการสอนออกเป็น..2..ประเภทตามลักษณะที่ใช้สื่อความหมายทางเสียงและภาพรวมเรียกว่า..“สื่อโสตทัศน์”..(audiovisual.. materials)..ในปัจจุบันมีสื่อโสตเพิ่มขึ้นมากจากที่เดอ..คีฟเฟอร์...ได้กล่าวไว้ทั้ง ..3..ประเภทในที่นี้จึงขอยกตัวอย่างสื่อใหม่รวมไปในแต่ละประเภทดังนี้1...สื่อไม่ใช้เครื่องฉาย (nonprojected...materials) เป็นสื่อที่ใช้การทางทัศนะโดยไม่ต้องใช้เครื่องฉายร่วมด้วย แบ่งออกเป็น..3..ประเภท..ได้แก่สื่อภาพ ..(illustrative..materials) เป็นสื่ ที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหา เช่น..ภาพกราฟิก ..กราฟ..แผนที่..ของจริง ของจำลอง..กระดานสาธิต (demonstration..boards)..ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา เช่นกระดานชอล์ก กระดานนิเทศ กระดานแม่เหล็ก..กระดานผ้าสำลี ..ฯลฯ... และกิจกรรม..(activites)2...สื่อเครื่องฉาย..(projected..and..equipment)..เป็นวัสดุและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารด้วยภาพหรือทั้งภาพทั้งเสียง..อุปกรณ์มีทั้งแบบฉายตรงและฉายอ้อมเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาจากวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพาะอุปกรณ์นั้นเพื่อให้เป็นภาพปรากฏขึ้นบนจอเช่นเครื่องฉายข้ามศีรษะใช้กับแผ่นโปร่งใส..เครื่องฉายสไลด์..ใช้กับแผ่นฟิล์มสไลด์..หรือให้ทั้งภาพและเสียง..เช่น..เครื่องฉายภาพยนตร์ฟิล์ม..เครื่องเล่นดีวีดีใช้กับวีซีดีและดีวีดี..เหล่านี้เป็นต้น..นอกจากนี้ยังอาจรวมเครื่องถ่ายทอดสัญญาณ..คือ ..เครื่องแอลซีดีที่ใช้ถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นวีซีดีเข้าไว้ในเครื่องด้วย..เพื่อนำสัญญาณภาพจากอุปกรณ์เหล่านั้นขึ้นจอภาพ3...สื่อเสียง...(audio..materials ..and .. equipment)...เป็นวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์..เพื่อการสื่อสารด้วยเสียง อุปกรณ์เครื่องเสียงจะใช้ถ่ายทอดเนื้อหาจากวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์นั้นเพื่อเป็นเสียงให้ได้ยิน .. เช่น ..เครื่องเล่นซีดีใช้กับแผ่นซีดี..เครื่องเล่น/บันทึกเทปใช้กับเทปเสียง ..หรืออาจเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสัญญาณเสียงดังเช่นวิทยุที่รับสัญญาณเสียงจากแหล่งส่งโดยไม่ต้องใช้วัสดุใดๆในการนำเสนอเสียง...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อก"ครูวุ้น"2552...


บล็อกคืออะไร?
บล็อกคืออะไร?........ blog เป็นเว็บไซต์พันธ์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงมาจากสังคมทั่วโลกเพราะบล็อกมีคุณสมบัติพิเศษคือมีรูปแบบง่ายๆไม่สลับซับซ้อนแต่อย่างใด
ผู้สร้างบล็อกไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มากนักในการสร้างสรรค์และผู้ชมสามารถเข้าเยี่ยมชมได้อย่างง่ายดาย ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถประยุกต์กับงานต่างๆได้อย่างกว้างขวาง
บล็อกมาจากการผสมคำระหว่าง WEB (Wolrd Wide Web) + LOG ( บันทึก ) = BLOG ส่วนเจ้าของบล็อกเราเรียกว่า Blogger ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ บันทึก และแก้ไขเรื่องราวของตนเองลงในเว็บได้ตลอดเวลา
การสร้างเว็บบล็อกสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตนเอง ไม่ซับซ้อน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษา HTML อย่างน้อยขอให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์
ภายในเว็บบล็อกจะมีระบบบริหารจัดการเว็บไซต์พื้นฐานให้แล้ว โดยการสร้างเครื่องมือสำหรับเขียนเรื่อง โพสรูป จัดหมวดหมู่ และลูกเล่นอื่นๆที่ผู้ทำพยายามสร้างเพื่อดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เข้าไปใช้บริการ
เสน่ห์ของบล็อกอยู่ที่ผู้อ่านและผู้เขียนสามารถโต้ตอบกันได้ (Interactive) โดยการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลจากเว็บบล็อก ผ.ศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์


โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ
รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2552อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์
จันทร์เทพย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง****************************************************
คำอธิบายรายวิชา
(เนื้อหา)ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง
การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกันจุดประสงค์.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้........
.1.
อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้.........
2.
อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
สำหรับครูได้........
.3.
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาเนื้อหา.......
หน่วยที่
1........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู.......
หน่วยที่
2........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา........
หน่วยที่
3........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น........
หน่วยที่
4........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล........
หน่วยที่
5........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
........ป.บัณฑิตวิชาชีพครูรุ่น12
ภาคเรียนที่ 1/2552 จำนวน 94 เรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยี
นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้และการแสวงหาความรู้ตลอดระยะเวลาเรียนและรวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับงานประจำ และชีวิตจริงของแต่ละคน
.......การเรียนวิชานี้นักศึกษาต้องเตรียมตัวมาก่อน
ได้แก่ การสมัคร Gmail เพื่อการสมัครใช้งานในการสร้างเว็บบล็อก (weblog) เพราะนักศึกษาทุกคนต้องใช้เว้บบล็อกเป็นเครื่องสำคัญในการบันทึกข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนในวิชานี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ซึ่งผู้สอนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เรียนได้ตลอดเวลา........ดังนั้นผู้เรียนแต่ละคนต้องสร้างเว็บบล็อกของตนเอง ซึ่งในเว็บบล็อกต้องประกอบไปด้วยส่งต่อไปนี้

......1. การแนะนำเว็บบล็อก
......2. แผนการสอน
......3. เนื้อหาบทเรียนโดยย่อ ทุกบท
......4. การลิงค์เนื้อหาโดยละเอียดทุกบท
......5. การตกแต่งเว็บบล็อกด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้.
...........5.1 สไลด์
...........5.2 ภาพเคลื่อนไหว
...........5.3 นาฬิกา
...........5.4 ตัวเลขนับจำนวนผู้เข้าชม
...........5.5 การตกแต่งหัวเว็บบล็อกด้วย ภาพจากPotoshop
.......6. การแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมอย่างน้อย 3 ความคิดเห็น

อย่าลืมให้อาหารหนูด้วยนะคะ

10.25.2552

เนื้อหารายวิชา
หน่วยที่ 1..........เทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู http://kanokwan-2552.blogspot.com/
หน่วยที่ 2..........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
http://vunnat2552.blogspot.com/
หน่วยที่ 3..........อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น http://natvun2525.blogspot.com
หน่วยที่ 4..........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
หน่วยที่ http://vunnat2518.blogspot.com
5..........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูลhttp://nat2518.blogspot.com
ราคาน้ำมัน PTT[code][/code]
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...